Naše mesto - Pod záštitou mesta Tornaľa

Aktualizované


Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Naše mesto

 
 
 

“V zelenom štíte strieborna veža, po stranách so strieborným lemešom a èerieslom.“Erb mesta Torna¾a vznikol spojením symbolov z historickej mestskej peèate Tornale z roku 1836 a rodinného erbu rodiny Tornallyay, ktorého pôvod siaha do XV. Storoèia.
Predstavuje spojenie zamestnaneckého motívu s hovoriacim symbolom, viažucim sa na historický názov mesta Torna¾a, ktorého...Celý èlánok si môžete preèítať
tu

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky